Daňové a účetní poradenství - aktuality

DODANĚNÍ SOUKROMÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Poplatník podává daňové přiznání v roce, ve kterém k porušení podmínek došlo. Částky, o které si v uplynulých letech snižoval základ daně, uvede zaměstnanec v daňovém přiznání jako ostatní příjem podle § 10 (jestliže jsou tyto částky vyšší než 6000 Kč – viz. ustanovení v § 38g odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů). Příklad ukončení životního pojištění:

  • K ukončení smlouvy došlo v roce 2018 a poplatník uplatnil za léta 2008 až 2017 maximální odpočty ve výši 12 000 Kč / rok.
  • Poplatník ve svém daňovém přiznání za rok 2018 musí navýšit základ daně, resp. uvést jako příjem podle § 10 (Ostatní příjmy), za své uplatněné odpočty v letech 2008 až 2017 ve výši 120 000 Kč (10 let x 12 měsíců x 1000 Kč). Za rok 2018 již nebude odčitatelnou položku uplatňovat.

Poznámka: Výjimkou z povinnosti výše uvedeného dodanění jsou v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

DODANĚNÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

V případě spoření ve třetím pilíři podle § 15 odst. 5 c) zákona o daních z příjmů musíte dodanit odečtené částky od základu daně za posledních 10 let, pokud vaše penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně vám bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem smlouvy.

Opět vám vznikají příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů.